Linux Shell实现仅保留最新的文件|删除最旧的文件|Bash

ls -t | awk ‘{if(NR>16){print $0}}’ |xargs rm -f

就一行,自己琢磨吧~

本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 创作共享协议,转载请标注以下信息:
【转载自LiuJason's Blog:https://www.liujason.com/article/161.html

说点什么

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
提醒